Zákon č. 177/2018 Z. z.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Čl. CXV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa mení takto:

1. V § 32 odsek 2 znie:

"(2) Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)".

2. V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:

"f) vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)".

3. V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová "predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu a".

4. V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie".

5. V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a overeného výpisu z obchodného registra".

Čl. CLXVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. IV, čl. VI, čl. VII, čl. IX, čl. X štvrtého bodu, čl. XI, čl. XII, čl. XIII prvého, druhého a deviateho bodu, čl. XIV druhého bodu, čl. XV, čl. XVI šiesteho bodu, čl. XVII, čl. XIX druhého bodu, čl. XX až XXIII, čl. XXIV prvého a tretieho bodu, čl. XXV prvého bodu, čl. XXVI, čl. XXVII druhého bodu, čl. XXIX, čl. XXXII prvého až tretieho bodu, piateho až ôsmeho bodu, desiateho bodu, jedenásteho bodu a § 76dl v trinástom bode, čl. XXXIII tretieho až piateho bodu, ôsmeho bodu a desiateho bodu, čl. XXXIV, čl. XXXVI, čl. XXXVII, čl. XXXIX, čl. XL prvého až štvrtého bodu, čl. XLI prvého až štvrtého bodu, čl. XLII prvého a tretieho bodu, čl. XLIII, čl. XLIV, čl. XLVI, čl. XLVII, čl. XLIX prvého a druhého bodu, čl. L, čl. LI druhého, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LII, čl. LIII, čl. LV až LIX, čl. LXII prvého až tretieho bodu, čl. LXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXV, čl. LXVI až LXVIII, čl. LXIX druhého a tretieho bodu, čl. LXX prvého a štvrtého bodu, čl. LXXI prvého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LXXII druhého až šiesteho bodu a desiateho bodu, čl. LXXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXXIV prvého, tretieho, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXV prvého a tretieho bodu, čl. LXXVI prvého až tretieho bodu, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXVII, čl. LXXVIII druhého a tretieho bodu, čl. LXXIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. LXXX, čl. LXXXI, čl. LXXXII druhého bodu, čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu, čl. LXXXIV, čl. LXXXV šiesteho, ôsmeho, jedenásteho až trinásteho bodu, čl. LXXXVII, čl. LXXXVIII prvého bodu, čl. LXXXIX prvého a druhého bodu, čl. XC, čl. XCI prvého a druhého bodu, čl. XCII, čl. XCIII druhého a tretieho bodu, čl. XCIV, čl. XCVII prvého až tretieho bodu a ôsmeho bodu, čl. XCVIII tretieho bodu, čl. XCIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. C prvého, tretieho a piateho bodu, čl. CI, čl. CII prvého a piateho bodu, ôsmeho bodu, jedenásteho a dvanásteho bodu, čl. CIV prvého až tretieho bodu a siedmeho bodu, čl. CV druhého a tretieho bodu, čl. CVI druhého a tretieho bodu, čl. CVII druhého až piateho bodu, čl. CXI prvého až tretieho bodu, čl. CXII, čl. CXIII, čl. CXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXVI tretieho až šiesteho bodu, čl. CXVIII druhého až štvrtého bodu, čl. CXX tretieho a piateho bodu, čl. CXXI tretieho a šiesteho bodu, čl. CXXII, čl. CXXV, čl. CXXVI prvého až tretieho bodu, piateho až siedmeho bodu, čl. CXXVII, čl. CXXVIII prvého až štvrtého bodu, čl. CXXIX prvého a druhého bodu, čl. CXXX prvého až tretieho bodu, čl. CXXXI prvého, tretieho, štvrtého a šiesteho bodu, čl. CXXXIII, čl. CXXXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXXXV až CXXXVII, čl. CXL druhého, štvrtého a deviateho bodu, čl. CXLI, čl. CXLII tretieho a štvrtého bodu, čl. CXLIV, čl. CXLV prvého, tretieho až piateho bodu, čl. CXLVI prvého bodu, čl. CXLVII, čl. CXLVIII, čl. CXLIX prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu, čl. CL, čl. CLI, čl. CLII druhého až piateho bodu, čl. CLIII až CLV, čl. CLVII, čl. CLIX prvého a druhého bodu, čl. CLX až CLXII, čl. CLXIII prvého bodu, čl. CLXIV, čl. CLXVI, čl. CLXVII prvého až tretieho bodu a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2022 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!