Zákon č. 292/2017 Z. z.

Zákon č. 292/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

ČI. IV

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

"f) činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.".

2. V § 78 ods. 1 písm. a) sa slová "alebo drobných stavebných odpadov" nahrádzajú slovami "vrátane drobných stavebných odpadov, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu".

3. V § 78 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak v obci bol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.".

4. V § 78 odsek 3 znie:

"(3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením11) sadzbu poplatku podľa odseku 1, pri určení poplatku sa použije dolná hranica sadzby poplatku podľa odseku 1. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku11) podľa odseku 1 písm. c), ak bol v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.".

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2017 okrem čl. I bodov 1 až 27, § 20 ods. 1, 2, 4 až 8 v bode 28, bodov 29 až 241, 243 až 247, čl. II až IV, čl. V bodov 2 až 9 a čl. VI až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a okrem čl. I § 20 ods. 3 v bode 28, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2022 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!