Zákon č. 323/2018 Z. z.

Zákon č. 323/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: "a služby uvedené v prílohe č. 7a".

2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

"Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2018 Z. z.

ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1) / Opis služby

55 / Ubytovacie služby

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.".

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

DonauMedia, s. r. o. © 1994 - 2022 Všetky práva vyhradené.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!