Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Sem vložte podnadpis

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v právnom stave k 1. 1. 2020.