Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Úplné znenie v právnom stave k 1. 1. 2021