Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Úplné znenie v právnom stave k 8. 11. 2021