Novelizácie podľa zákona

Prehlad novelizačných zákonov účinných po 1. januári 2021 podľa daňového zákona, ktorý mení (posledná aktualizácia zoznamu 21. novembra 2021)

Zákon o dani z príjmov

Novela zákonom č. 221/2019 Z. z. 

Novela zákonom č. 301/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 416/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 420/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 421/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 76/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 215/2021 Z. z.  

Novela zákonom č. 257/2021 Z. z. 

Novela zákonom č. 310/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 408/2021 Z. z.  

595/2003 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Novela zákonom č. 344/2020 Z. z.  

Novela zákonom č. 186/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 346/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 408/2021 Z. z.  

222/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákonom č. 354/2020 Z. z.

582/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol medzi 1. 1. 2021 a 8. 11. 2021 novelizovaný

361/2014 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon nebol medzi 1. 1. 2021 a 8. 11. 2021 novelizovaný 

213/2018 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Zákon nebol medzi 1. 1. 2021 a 8 11. 2021 novelizovaný

289/2008 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákonom č. 369/2019 Z. z.

Novela zákonom č. 312/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 416/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 421/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 45/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 395/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 408/2021 Z. z. 

583/2009 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Novela zákonom č. 353/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 9/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 47/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 57/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 115/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 279/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 412/2021 Z. z.  

67/2020 Z. z.

Úplné znenie