Novelizácie podľa zákona

Prehlad novelizačných zákonov vyhlásených po 1. januári 2020 podľa daňového zákona, ktorý mení (posledná aktualizácia zoznamu 8. júna 2021)

Zákon o dani z príjmov

Novela zákonom č. 46/2020 Z. z.

Úprava nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 296/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 416/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 420/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 421/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 76/2021 Z. z.

595/2003 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Novela zákonom č. 344/2020 Z. z. 

Novela zákonom č. 186/2021 Z. z.

222/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Novela zákonom č. 354/2020 Z. z.

582/2004 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákonom č. 339/2020 Z. z.

361/2014 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

213/2018 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

289/2008 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Novela zákonom č. 46/2020 Z. z.

Úprava nariadením vlády SR č. 48/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 296/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 312/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 416/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 421/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 45/2021 Z. z. 

583/2009 Z. z.

Úplné znenie

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Novela zákonom č. 75/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 96/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 120/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 156/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 198/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 264/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 353/2020 Z. z.

Novela zákonom č. 9/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 47/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 57/2021 Z. z.

Novela zákonom č. 115/2021 Z. z.

67/2020 Z. z.

Úplné znenie