Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a mistenom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v právnom stave k 1. 7. 2020, platný k 1. 10. 2020