Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení zákona č. 733/2004 Z. z., č. 747/2004 Z. z., č. 171/2005 Z. z., č. 517/2005 Z. z., č. 120/2006 Z. z., č. 460/2007 Z. z., č. 538/2007 Z. z., č. 465/2008 Z. z., č. 535/2008 Z. z., č. 467/2009 Z. z., č. 527/2010 Z. z., č. 406/2011 Z. z., č. 460/2011 Z. z., č. 548/2011 Z. z., č. 68/2012 Z. z., č. 286/2012 Z. z., č. 343/2012 Z. z., č. 347/2013 Z. z., č. 484/2013 Z. z., č. 268/2014 Z. z., č. 333/2014 Z. z., č. 361/2014 Z. z., č. 79/2015 Z. z., č. 243/2017 Z. z. a č. 292/2017 Z. z.