Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úplné znenie v právnom stave k 1. 3. 2021