Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), v právnom stave k 1. 10. 2020