Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Úplné znenie v právnom stave k 6. 2. 2021